Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování Produktů v Aplikacích

Ochrana Vašich osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“) je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tento přehled základních aspektů zpracování Osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč Osobní údaje zpracováváme, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.
Ke zpracování Osobních údajů dochází zejména na základě a pro účely plnění smlouvy v souvislosti námi poskytovanou hrou Abaku a dále na základě zákonných povinností. Nad rámec těchto agend dochází v některých případech ke zpracování Osobních údajů také pro ochranu našich práv a zájmů či pro zajištění propagace a informovanosti o relevantních novinkách.

Pokud jsme Vaše údaje zpracovávali již před dosažením Vašich 18 let, jste po jejich dovršení oprávněni se na základě svého požadavku vyčlenit ze společného účtu a realizovat samostatnou registraci. Následně budete oprávněni sami spravovat své Osobní údaje.
Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Informacemi. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

A. Správce Osobních údajů
Správcem Vašich Osobních údajů je společnost AL.21 s.r.o. IČO 04241126, se sídlem Praha - Nové Město, Vyšehradská 320/49, PSČ 128 00 (dále jen „my“).

A.1 Zpracovávané Osobní údaje, jejich zdroje a doba uchování
V rámci předmětné činnosti dochází ke zpracování osobních údajů kontaktních osob jednotlivých škol, učitelů a jednotlivých žáků. Tyto údaje jsou získávány zejména při registraci, kdy je nám poskytujete přímo Vy či Vaši učitelé, a dále například při využívání našich služeb. Pro přehlednost jsme zpracovávané Osobní údaje rozdělili do několika kategorií:
 • Identifikační údaje, jako je například jméno a příjmení, přezdívka, rok narození, pohlaví, fotografie a případně třída. Tyto údaje jsou důležité pro správné fungování námi poskytovaných služeb. Navíc bychom Vás případně rádo oslovoval Vaším jménem.
 • Kontaktní údaje, jako je zejména elektronická adresa. Ta je nezbytná k tomu, abychom s Vámi v případě potřeby byli schopni komunikovat.
 • Údaje o návštěvnosti našich webových stránek a chování na našich webových stránkách, jako je například Vaše IP adresa, soubory cookies, Váš operační systém či prohlížeč.
 • Údaje o využívání našich služeb, jako jsou například záznamy o přístupech do produktů Abaku.
 • Údaje o komunikaci s Vámi, jako jsou například údaje o odeslání komunikace, záznamy komunikace či údaje o čtení zpráv.

B. Účely a právní základ pro zpracování
Osobní údaje, jejichž kategorie jsou podrobněji popsány v předchozí kapitole, mohou být zpracovávány pro níže identifikované účely zpracování, a to vždy na základě uvedeného právního titulu, po níže stanovenou dobu a pouze v definovaném rozsahu:

B.1 Poskytování služeb zákazníkům a hráčům
Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci registrace, úpravy Vašeho účtu či při Vašem užívání našich služeb, a které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, a to zejména realizaci aktivit v Produktu: například nákupu na našem e-shopu, přihlášení k Vašemu účtu, správy jednotlivých tříd a žáků, zadávání a hodnocení úloh, možnost konat vzájemná utkání, sdílení profilů s ostatními žáky či organizaci školní ligy Abaku.
Pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • Identifikační údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o návštěvnosti našich webových stránek a chování na našich webových stránkách;
 • Údaje o využívání našich služeb; a
 • Údaje o komunikaci s Vámi; na základě právního titulu plnění smlouvy se zákazníkem, případně na základě našeho oprávněného zájmu na plnění takové smlouvy, a to po dobu účinnosti uzavřené Smlouvy a plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
B.2 Podpora a rozvoj poskytovaných služeb
Můžeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem používáte naše služby, jaké funkcionality využíváte nejčastěji apod., abychom mohli lépe pochopit a sledovat trendy vývoje využívání těchto služeb a mohli je tak vylepšovat a dále rozvíjet k Vaší spokojenosti.
Pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • Identifikační údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o návštěvnosti našich webových stránek a chování na našich webových stránkách;
 • Údaje o využívání našich služeb; a
 • Údaje o komunikaci s Vámi;
na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu na podpoře, rozvoji a vylepšování našich služeb, a to po dobu nejdéle 6 měsíců po ukončení účinnosti uzavřené Smlouvy se zákazníkem.
B.3 Propagace poskytovaných služeb
Můžeme využívat zejména Vaše hodnocení našich služeb, abychom naše služby dále propagovali, či prostřednictvím dat získaných od Vás vhodně stanovili marketingovou strategii za účelem podpory rozšíření základny uživatelů Produktu.
Pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • Identifikační údaje; a
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o návštěvnosti našich webových stránek a chování na našich webových stránkách;
 • Údaje o využívání našich služeb; a
 • Údaje o komunikaci s Vámi;
na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu na propagaci našich služeb, a to po dobu nejdéle 6 měsíců po ukončení účinnosti uzavřené Smlouvy.
B.4 Správa webu a hodnocení jeho návštěvnosti
Můžeme zpracovávat Vaše údaje týkající se zejména Vašeho pohybu po našich webových stránkách, či nastavení a parametrů zařízení, ze kterého se připojujete, aby náš web vhodně fungoval, např. se správně zobrazoval. Dále jejich prostřednictvím měříme účinnost naší reklamy a zjišťujeme odezvu na zavedení nových funkcionalit. Pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • Identifikační údaje;
 • Údaje o využívání našich služeb; a
 • Údaje o návštěvnosti našich webových stránek a chování na našich webových stránkách;
na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu na vylepšení našich webových stránek, měření účinnosti naší reklamy, testování nových funkcionalit před jejich nasazením a bezproblémové funkčnosti našeho webu, a to po dobu nejvýše 36 měsíců.
B.5 Vnitřní administrativní potřeby a ochrana právních nároků
Můžeme zpracovávat Vaše údaje, abychom se chránili před protiprávním a neoprávněným využíváním našich služeb, abychom zajistili bezpečnost používání našich služeb a obecně chránili naše právní nároky. Můžeme rovněž využívat Vaše údaje pro účely vytváření a vedení evidencí, abychom měli přehled a důkazy o tom, že došlo k platbě za služby, nebo že máte přístup k určité službě třeba jen po určitou dobu, např. v případě Vaší možnosti si naše služby na omezenou dobu vyzkoušet.
Pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • Identifikační údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o návštěvnosti našich webových stránek a chování na našich webových stránkách;
 • Údaje o využívání našich služeb; a
 • Údaje o komunikaci s Vámi;
na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu na ochraně našich právních nároků, a to po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení uzavřené Smlouvy.
B.6 Tvorba statistik a přehledů
Můžeme zpracovávat Vaše Osobní údaje týkající se zejména Vašeho věku a pohlaví, a to pro účely vytváření statistických výstupů a přehledů týkajících se např. porovnání jednotlivých věkových kategorií. Předmětné statistické výstupy a přehledy budou standardně v rámci tohoto účelu anonymizovány a nebude možné Vás na jejich základě konkrétně identifikovat.
Pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • Identifikační údaje;
 • Údaje o využívání našich služeb; a
 • Údaje o návštěvnosti našich webových stránek a chování na našich webových stránkách;
na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu na vytváření statistických přehledů, a to po dobu nejvýše 36 měsíců.
B.7 Plnění zákonných povinností
Můžeme rovněž zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom plnili právní povinnosti, které se nás týkají, a to zejména v oblasti daňové. Rovněž musíme být případně připraveni poskytnout součinnost orgánům veřejné moci, pokud k tomu budeme podle zákona povinni.
Pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • Identifikační údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o návštěvnosti našich webových stránek a chování na našich webových stránkách;
 • Údaje o využívání našich služeb; a
 • Údaje o komunikaci s Vámi;
na základě právního titulu plnění právní povinnosti zejména z oblasti daňové a účetní, a to po dobu stanovenou jednotlivými zvláštními zákony.
C. Kdo Vaše Osobní údaje zpracovává a komu jsou předávány?
Všechny zmíněné Osobní údaje zpracováváme my. To znamená, že stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše Osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Pro výše uvedené účely dochází k zapojení těchto kategorií zpracovatelů:
 • Subjekty podílející se na provozu webových Produktu; a
 • Subjekty podílející se na vývoji Produktu.
Vaše Osobní údaje můžeme předávat rovněž provozovatelům sociálních sítí, nicméně to pouze po Vašem předchozím schválení.

Vaše Osobní údaje můžeme předávat také vybranému školskému zařízení které hradí licenci, na základě které naši službu oprávněně využíváte, a které pak vystupuje jako další a nezávislý správce Vašich osobních údajů.
Může dojít k situaci, kdy bude nezbytné Osobní údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a případy, kdy budou tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávány státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

D. Zdroje, ze kterých získáváme Vaše osobní údaje
Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme především od Vás, když nám je sami poskytnete. V některých případech Však můžeme získávat některé Vaše údaje od provozovatelů sociálních sítí, a to zejména v souvislosti s přihlášením do vašeho účtu prostřednictvím těchto provozovatelů sociálních sítí.

E. Cookies a další technologie
Pokud navštívíte naše webové stránky, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače.
Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.
Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v těchto informacích však pro jednoduchost budeme mluvit pouze o ukládání.
Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu; se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.
Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy; zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
 • přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;
Rovněž, s Vaším souhlasem uděleným třetím stranám, umožňujeme uložit cookies těmto třetím stranám, které je pak mohou použít:
 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
 • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.
Podobně fungují také další technologie pro zajištění fungování a vyhodnocování návštěvnosti webových stránek, které na našem webu užíváme, a to v souladu s pravidly a za účely uvedenými výše v této kapitole.
F. Jaká máte práva při zpracování Osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich Osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich Osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

F.1 Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou získávány, komu jsou předávány, kdo všechno je zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich Osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí které Osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, můžete požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany skutečně zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto Osobním údajům. V rámci práva na přístup můžete nás požádat o kopii zpracovávaných Osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

F.2 Právo na opravu
Pokud zjistíte, že Osobní údaje, které jsou o Vás zpracovávány, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby tyto bez zbytečného odkladu byly opraveny, popřípadě doplněny.

F.3 Právo na výmaz
V některých případech máte právo, aby Vaše Osobní údaje byly vymazány. Vaše Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 1. Vaše Osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které docházelo k jejich zpracování,
 2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá, nebo
 3. ukáže se, že námi prováděné zpracování Osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich Osobních údajů je i nadále nezbytné pro:
 1. splnění našich právních povinností,
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
F.4 Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování Osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich Osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. My zpracování Osobních údajů musíme omezit, když:
 1. popíráte přesnost Osobních údajů, než dojde k dohodě, jaké údaje jsou správné,
 2. zpracováváme Vaše Osobní údaje bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 3. Vaše Osobní údaje již nejsou potřebné pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou dochází k šetření, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich Osobních údajů omezit.

F.5 Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Přestaneme Vaše Osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě zpracování, které je pro účely přímé propagace, přestaneme zpracovávat Vaše Osobní údaje bez dalšího.

F.6 Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše Osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše Osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Nicméně abychom mohli Vaši žádosti vyhovět a údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v například v listinné podobě.

F.7 Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše Osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
V případě, že (jako žák) dosáhnete 16 let, jste oprávněn sám vykonávat svá práva.
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich Osobních údajů, které zpracováváme jako správce, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů: E-mail: info@abaku.org
Doručovací adresa: AL.21 s.r.o., Vyšehradská 320/49, PSČ 128 00, Praha
Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webových stránkách https://abaku.cz/
Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.
Stížnost proti námi prováděnému zpracování Osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.