Kurikulum

Abaku je aritmetika pro 21. století

Kurikulum pro jednotlivá věková období dítěte stanovuje adekvátní úlohy a doporučuje k nim aktivity z metodiky Abaku START. Naše kurikulum se průběžně doplňuje o nové aktivity, jakmile jsou odborně otestovány. Doporučení vycházejí ze zkušeností pedagogů a jejich didaktických znalostí.

První období 5-8 let

Pracuje s přirozenými čísly v rozmezí do 20, 100, 1 000, 1 000 000

 • Umí je přečíst, napsat, uspořádat, porovnat.
 • Používá znaménka rovnosti i nerovnosti.
 • Pracuje s nulou.
 • Doporučená aktivita: Abakové míčky.

Sčítá a odčítá čísla v daném rozsahu

 • Uvědomuje si vzájemný vztah mezi sčítáním a odečítáním a prakticky ho používá.
 • Doporučená aktivita: Vytváření trojic, Plusíkovský vodotrysk.

Řeší jednoduché úlohy (z reálného světa) s využitím základních matematických operací

 • Doporučená aktivita: Abakové řetězce, Doprava v Plusíkově.

Násobí jednociferná čísla mezi sebou

 • Uvědomuje si vzájemný vztah násobení a dělení a prakticky ho využívá.
 • Doporučená aktivita: Abakové řetězce, Doprava v Plusíkově.

Druhé období 8-11 let

Sčítá, odčítá, násobí a dělí v oboru přirozených čísel

 • Zpaměti sčítá a odčítá do 100, násobí a dělí v oblasti malé násobilky.
 • Využívá komutativnost i asociativnost.
 • Uvědomuje si vzájemný vztah mezi sčítáním a násobením a mezi dělením a odečítáním a prakticky ho využívá.
 • Provádí kontrolu výpočtu.
 • Doporučená aktivita: Abakové řetězce, Doprava v Plusíkově.

Vyhledává, sbírá a třídí data

 • Čte a sestavuje jednoduché tabulky a grafy
 • Doporučená aktivita: Doprava v Plusíkově

Řeší praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je hodně nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

 • Doporučená aktivita: Plusíkovské skrýše

Třetí období 11 – 16 let

Počítá v oboru celých a racionálních čísel

 • Užívá druhou mocninu a odmocninu.
 • Doporučená aktivita: Abakové řetězce, Doprava v Plusíkově.

Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti

 • Určí násobky a dělitele daného čísla.
 • Používá znaky dělitelnosti.
 • Rozloží číslo na součin.
 • Doporučená aktivita: Abakové řetězce, Co kdyby, Abakové datum, Pevná linka v Plusíkově, Pokaždé jinak, a přece stejně, Registrační značky.

Nalézá geometrický význam druhých a třetích mocnin a odmocnin

Matematizuje jednoduché reálné situace

Navrhuje různé postupy řešení a zdůvodňuje zvolený postup řešení

Řeší reálné situace pomocí rovnic a soustav rovnic

 • Doporučená aktivita: Pevná linka v Plusíkově, Pokaždé jinak, a přece stejně, Registrační značky.

Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

 • Porovnává soubory dat.
 • Doporučená aktivita: Doprava v Plusíkově.

Používá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů

 • Hledá další řešení.
 • Doporučená aktivita: Loterie.

Vzájemný vztah RVP ZV a Abaku

Jak Abaku podporuje očekávané výstupy RVP (ŠVP)

Výstup Komentář
1. M-3-1-02 pohotové čtení čísel - jednociferný - víceciferných
2. M-3-2-03 orientace zleva-doprava, shora dolů - sloupec - řádek, tabulka
3. M-3-1-02
M-3-1-03
obraz čísla na číselné ose - před - za - hned před - hned za - mezi - o kolik "kroků"
4. o kolik je dvojice čísel větší - menší
5. kolik musím ubrat - přidat - tzv. rámečky
6. M-3-1-04
M-5-1-02
pohotové sčítání - odčítání čísel - jednociferných - dvojciferných - víceciferných
bez přechodu - s přechodem
7. M-9-1-01
M-9-1-03
pohotové upravené násobilkové spoje - krát větší - krát menší
využijeme při krácení a rozšiřování zlomků, při prvočíselném rozkladu, "n" a "D"
kritéria dělitenosti
8. M-9-1-01 násobky stejných čísel - 2. a 3. mocniny a odmocniny
trojúhelníková a čtvercová čísla
obsah čtverce - 2. mocnina čísla
9. M-9-1-08 rovnice
10. M-5-1-01 pamětné počítání
11. M-5-1-01 komutativnost
12. práce s 0, možnosti, využití
13. M-5-4-01 nestandardní úlohy
14. M-9-2-01
M-9-2-02
vyhledávání, porovnání, vyhodnocování a zpracování dat
15. M využívání vztahů desítkové, šedesátkové soustavy
16. M-9-4-01 kombinační úsudek
17. ICT-5-2-03 komunikace pomocí internetu - hraje s robotem či protihráčem
18. ICT dodržování pravidel bezpečnosti při pohybu po síti a při práci s PC
19. etická výchova dodržování pravidel hry
20. průřezové téma - OSV rozvoj sociální, osobnostní, morální